Общински съвет – Ботевград, обявява: публични търгове с тайно наддаване три поземлен имота

16 Март 2018

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №36/ 22.02.2018 г. на Общински съвет – Ботевград, обявява:

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

1. Поземлен имот  с идентификатор 05815.305.520 с площ от 1010.00 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване-за друг вид производствен, складов обект, УПИ VІІ, кв. 235 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно с построената в него сграда с идентификатор 05815.305.520.1 със ЗП-401кв.м., брой етажи :1, предназначение :промишлена сграда, сглобяема стоманобетонна, построена 1956г. при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.521; 05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.519, при начална тръжна цена в размер 89 800.00 /осемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева, без включен ДДС.

 2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.521 с площ от 997, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ VІІІ, кв. 235 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.521.1 със ЗП-402 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.522; 05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.520 при начална тръжна цена в размер 89 500.00 /осемдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС.

 3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.522 с площ от 1164 кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ ІХ, кв. 235 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.522.1 със ЗП-401 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.523; 05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.521 при начална тръжна цена в размер 96 700.00 /деветдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, без включен ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 /четиридесет/ лева, без ДДС за всеки един от имотите.

Кандидатите за участие в публичните търгове внасят  депозит в размер на 10% от началната тръжна пазарна цена за всеки един от имотите по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления за участие в търговете в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

 Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

          - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице, неизправно по договор, сключен с общината;

 - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 - квитанция за внесен депозит;

 - квитанция за закупена тръжна документация;

 - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 - документ за самоличност / ксерокопие/.

 - Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

 Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 04.04.2018 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   11.04.2018 г. и 18.04.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад