ОБЯВА

23 Януари 2019

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №71/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на следният терен – част от имот – частна общинска собственост:

Терен №6 с площ от 24 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград (зад бл.15, ж.к. „Саранск”) за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 10.00 (десет) лева за в касата на партера на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване подават заявление за участие по образец в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик следните документи:
-  квитанция за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
-  Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък надписан плик

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.02.2019г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13
При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   15.02.2019г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад