Обява за търг - Терен № 8 с размери 3.60 м. на 3.60 м., с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект-павилион за продажба на промишлени стоки в УПИ ІV в кв. 62

01 Юни 2018

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение № 358/ 21.12.2017 г. и  във връзка  с  Решение № 96/ 24.04.2016 г. на Общински съвет-Ботевград обявява публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следния имот - частна общинска собственост:

Терен №  8 с размери 3.60 м. на 3.60 м., с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект-павилион за продажба на промишлени стоки в УПИ ІV в кв. 62, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КККР на гр. Ботевград при начална тръжна наемна цена в размер на 156.00 /сто петдесет и шест/ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 22.06.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   29.06.2018 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723/ 69-159

Назад