Обява за търг - терен с площ от 8.00 кв.м. за разполагане на прeместваем обект

14 Септември 2017

Община-Ботевград на на чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение №337/ 22.12.2016 г., допълнена и актуализирана с Решение №130/ 12.06.2017 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №207/ 27.07.2017 г. на Общински съвет – Ботевград за даване съгласие за отдаване под наем и определяне начална тръжна наемна цена ОБЯВЯВА:

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на  част от имот - публична общинска собственост:

- терен с площ от 8.00 кв.м. за разполагане на прeместваем  обект за извършване на услуги, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1026 по КККР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица (на кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан Караджа”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40.00 (четиридесет) лева.

           Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 20.00 /двадесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

           Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

           - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

           - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

           - квитанция за внесен депозит;

           - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

           - документ за самоличност / ксерокопие/.

           - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.09.2017г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   06.10.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69 159, 0723/ 69 141.

Назад