Публичен търг с тайно наддаване - 11.05.2017г.

11 Май 2017

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:

- Поземлен имот с идентификатор 05815.5.68 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, пет, точка, шест, осем/, актуван с АЧОС № 3301/ 09.05.2017 г.,с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с номер по предходен план 005068, категория: шеста, находящ се в м. „Зелин”, гр. Ботевград, община Ботевград при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 7.60 /седем  лева и 60 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3.00 /три/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.05.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   01.06.2017 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

                       

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад