Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение

18 Август 2017

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

          Община Ботевград, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел III.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета с Решение №337/22.12.2016 г. на Общински съвет – Ботевград и във връзка с Решение №36/23.02.2017 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ,

 

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 г., в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:

Списък документи
Пасища
Назад