Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имот – частна общинска собственост

24 Април 2018

 

             Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №38/ 22.02.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:

             Поземлен имот №027033 /нула, две, седем, нула, три, три/, целият с площ от 0.433 /нула дка, четиристотин тридесет и три хилядни/ дка, начин на трайно ползване - лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността "Сипалница", землището на с. Трудовец, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 6.50 /шест лева и 50 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 2.00 /два/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена по образец/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.      

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 15.05.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   22.05.2018 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

           За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад