Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

26 Май 2017

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 92/ 27.04.2017 г. на Общински съвет – Ботевград, община Ботевград,

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.302.26 /нула, пет, осем, едно, пет, точка, три, нула, две, точка, две, шест/ по КККР на гр. Ботевград,  с площ от 463 /четиристотин шестдесет и три/ кв.м.; предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за жилищни нужди, квартал 187 /сто осемдесет и седем/, УПИ VI /шест/, по действащия регулационен план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на   4100.00 /четири хиляди и сто лева/, без включен ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 410.00 /четиристотин и десет/лева по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

-          удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице

неизправно по договор, сключен с общината;

                          -   удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

-          квитанция за внесен депозит;

-          квитанция за закупена тръжна документация;

-          декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

-          пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

-          документ за самоличност / ксерокопие/.

-          Оферта/предложение за цена/ запечатана в отделен плик.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.06.2017г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.06.2017 г. и 22.06.2017 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад