Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години / 26.05.2017г.

26 Май 2017

Обява за търг

 

            Община Ботевград, на основание  чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. от Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., приета с Решение №337/22.12.2016 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с Решение №55/30.03.2017 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна наемна цена, обявява публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следния терен, част от имот - публична общинска собственост:

         - терен №1, с площ от 4 кв. метра, находящ се  в УПИ І - за административни  културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар идентификатор 05815.301.404, актуван с акт №3120 от 27.03.2017 година за частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 /осемдесет/ лева, без ДДС;

       -  терен №2, с площ от 4 кв. метра, находящ се в кв.75 /на бул. „Трети март”, до пресечката на ул. „Гурко”/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 /осемдесет/ лева, без ДДС;

        -  терен №3, с площ  от 4 кв. метра, находящ се на площадното пространство между кв.62 и кв.49 /западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с идентификатор 05815.304.1588, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 /осемдесет/ лева, без ДДС.

           

Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат, в запечатан голям плик, заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

-  Удостоверение от Община Ботевград, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

-  Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

-  Квитанция за внесен депозит;

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга, чрез пълномощник;

-  Документ за самоличност /ксерокопие/;

-  Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик;

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга!

          

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 07.06.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на 15.06.2017 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: Община Ботевград, стая №45 или на телефон: 0723/69-141; 0723/69-159;

Назад