Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години на част от недвижим имот - общинска собственост

24 Април 2018

 

   Обява

        Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение № 358/ 21.12.2017 г., във връзка  с  Решение №72/ 29.03.2018 г. на Общински съвет-Ботевград    

                                                                 ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години на част от недвижим имот -  общинска собственост:

    - помещение с площ от 6.21 кв.м., представляващо част от І-ви приземен етаж на двуетажна масивна сграда /”Читалище” в с. Врачеш”/, находяща се в УПИ ХХ в кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС.

            Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 10.00 /десет/ лева  в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            -  квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

            Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 14.05.2018г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   21.05.2018г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад