ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните терени – част от имоти - общинска собственост

20 Април 2018

 

             Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №70/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следните терени – част от имоти - общинска собственост:

          1. Терен №1 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева.

      2. Терен №2 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева.

      3. Терен №3 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева.

        4. Терен №1 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева;

        5. Терен №3 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева;

        6. Терен №4 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева.

            Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят  депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева за всеки един терен в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

            - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

            - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

            -  квитанция за внесен депозит;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

            - документ за самоличност / ксерокопие/.

            - Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 03.05.2018г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   10.05.2018г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад