Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот - публична общинска собственост: - Терен с площ от 64.00 кв.м. за разполагане на преместваем търгов

21 Юли 2017

            Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2, чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №163/ 29.06.2017г. на Общински съвет – Ботевград за даване съгласие за отдаване под наем и определяне начална тръжна наемна цена ОБЯВЯВА:

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години,  на  част от имот - публична общинска собственост:

- Терен с площ от 64.00 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 56 478 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, УПИ І, кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, актуван с АОС – публична №2054/ 27.10.2014 г., вписан с вх. рег. №2263 от 28.10.2014 г., №55, том VІІІ, парт. 27524 в Служба по вписванията Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00/двеста/ лева.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.08.2017г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   09.08.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69 159, 0723/ 69 141.

Назад