ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост

12 Април 2018

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №38/ 22.02.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

            1. Поземлен имот №198027, целият с площ от 37.608 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността "Яворец", землището на с. Липница, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 714.55 /седемстотин и четиринадесет лева и 55 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 75.00 /седемдесет и пет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

2. Поземлен имот №198028, целият с площ от 28.918 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността "Сух кладенец", землището на с. Липница, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 549.44 /петстотин четиридесет и девет лева и 44 ст./ лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 55.00 /петдесет и пет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

3. Поземлен имот №198044, целият с площ от 1.387 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността "Барата", землището на с. Липница, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.35 /двадесет и шест лева и 35 ст./ лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3.00 /три/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена по образец/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.      

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 27.04.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

          При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   04.05.2018 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад