Публични търгове с тайно наддаване - 09.05.2017г.

09 Май 2017

            Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал 2, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 16, ал. 1, ал. 3 и чл. 103 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №74/ 30.03.2017г. на Общински съвет – Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следния имот - частна общинска  собственост: 

 

          - помещение с площ от 42.64 кв.м. заедно с идеални части от сградата в размер на 9.69 кв.м., находящо се на първи етаж на четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/, находяща се в УПИ І – за болница и обществено обслужване, кв. 202 по плана на Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград,

 

при следните условия:

 

1.1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 181.00 /сто осемдесет и един/ лева, без ДДС.

 

            1.2. Срок на договора – 4 /четири/ години.

 

1.3. Имотът да се използва за аптека или дрогерия.

 

1.4. Критерии за оценяване:

 

1.4.1. Конкурсна цена – К1 най-високата цена получава 10 точки, като за всяка следваща низходяща цена К1 се намаля с 1 точка;

 

1.4.2. Оферта относно експлоатация на обекта – К2.

 

 - ако предложението е за разкриване на аптека – 10 точки.

 

 - ако предложението е за разкриване на дрогерия – 5 точки.

 

1.4.3. Договор с РЗОК – К3.

 

- ако кандидата има договор с РЗОК – 10 точки.

 

- ако кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на наемния договор да сключи договор с РЗОК – 5 точки.

 

1.4.4. Работно време – К4.

 

- 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата – 20 точки.

 

- всички останали предложения за работно време – 0 точки

 

Краен резултат за оценяване: К = К1+К2+К3+К4

 

Конкурсна документация се закупува в касата на партера на община Ботевград срещу 30 /тридесет / лева без ДДС до 12,30 ч. в деня предхождащ търга.

 

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 30 /тридесет/ лв. в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

 

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

 

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

 

- квитанция за внесен депозит;

 

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

 

- документ за самоличност / ксерокопие/;

 

- Предложение по условията на конкурса /образец/ - запечатано в отделен малък плик;

 

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 

            Конкурс ще се проведе на 26.05.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

 

           При необходимост, последващ конкурс ще се  проведе на   02.06.2017 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

 

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/69-141.

 

 

Назад