Публични търгове с тайно наддаване - 11.05.2017г.

11 Май 2017

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот №214293 /две, едно, четири, две, девет, три/, актуван с АОС №3260/ 28.04.2017 г., целият с площ от 0.501 /нула дка, петстотин и една хилядни/ дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Бела могила“, землището на с. Врачеш, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 9.52 /девет лева и 52 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3.00 /три/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

2. Поземлен имот №214272 /две, едно, четири, две, седем, две/, актуван с АОС №3260/ 28.04.2017 г., целият с площ от 0.196 /нула дка, сто деветдесет и шест хилядни/ дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Бела могила“, землището на с. Врачеш, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3.72 /три лева и 72 ст./ лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3.00 /три/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 29.05.2017 г. от 11.00 часа в  зала №15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   05.06.2017 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад