Публични търгове с тайно наддаване - 24.03.2017г.

24 Март 2017

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

            Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение №337/22.12.2017 г. и във връзка  с  Решение №95/28.04.2016 г. на Общински съвет на Община Ботевград,

 

ОБЯВЯВА:

            Публичен търг с тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години,  на следния имот - частна общинска собственост:

Терен №8, с размери 3.60 м. на 3.60 м., с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект - павилион за продажба на промишлени стоки в УПИ ІV, кв.62, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КККР на гр. Ботевград при начална тръжна наемна цена в размер на 156.00 /сто петдесет и шест/ лв. без ДДС.

           

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 /петдесет/ лева в касата на партера на Община Ботевград и подават Заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

           

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- Удостоверение от Община Ботевград, че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- Удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

- Квитанция за внесен депозит;

- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Документ за самоличност / ксерокопие/;

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик;

          

              Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга!

 

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.05.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

          

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на 12.05.2017 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община  Ботевград или на телефон: 0723/69-141.

Назад