Публични търгове с тайно наддаване - 30.03.2017г.

30 Март 2017

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:

- Поземлен имот № 010003, актуван с АЧОС № 2232/ 01.02.2016 г., целият с площ от 148.268 /сто четиридесет и осем дка двеста шестдесет и осем хилядни /дка, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Главяница”, землището на с. Гурково, община Ботевград при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 2224.02/две хиляди двеста двадесет и четири  лева и 02 ст./ лв.

            Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева, в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

            Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

- квитанция за внесен депозит;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- документ за самоличност / ксерокопие/.

- Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.04.2017 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   19.04.2017 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

           

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад