Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на терени общинска собственост

25 Май 2018

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №74/ 29.03.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година,  следните терени – част от имоти –  общинска собственост:

         - терен № 1 с площ от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се  в УПИ І- за административни  културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар идентификатор 05815.301.404, актуван с акт № 3120 от 27.03.2017 година за частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.

       - терен № 2 с площ от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март, до пресечката на ул.Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.

        - терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се на площадното пространство между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с идентификатор 05815.304.1588 , публична общинска собственост при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.

      Кандидатите за участие в публичните търгове внасят  депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева в касата на партера на Община-Ботевград и подават заявление за участие по образец  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

      Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

      - удостоверение от Община-Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

      - удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.

      -  квитанция за внесен депозит;

      - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

       -  Оферта /предложение за цена/ - запечатана в отделен малък плик

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

       Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведедат на 07.06.2017г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

       При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.06.2017г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

       За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон: 0723 / 69-159.

Назад