Конкурс за длъжността “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство"

08 Юли 2016

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13

тел.: 0723 66608;     факс: 0723 66635;     e-mail: admin@botevgrad.org

 

на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №ОА-313/08.07.2016 г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността  “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство" към Общинска администрация - Ботевград.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-   кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

-   образование - висше, минимална образователна степен - бакалавър;

-   професионална област: технически науки, социални, стопански и правни науки;

-   професионално направление: архитектура, строителство и геодезия, право, администрация и управление, икономика;

-   придобит ранг – III младши;

-   професионален опит - 4 години.

3.Допълнителни умения и квалификации:

-   Компютърна грамотност – MS Office.

4.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-   решаване на тест;

-   интервю.

5.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-   заявление до кмета на общината - по образец;

-   декларация - по образец;

-   копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-   копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, УП-3/;

-   копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.

6.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок 14 дни от публикуване на обявлението в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13, Център за информация и обслужване на гражданите - гише “Деловодство”.

7.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград.

8.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и отговаря за дейността на отдела. Основна цел на длъжността е ръководство и контрол по осигуряване на благоприятни технически условия за разположение, организация и развитие на селищната мрежа, системи за обществено обслужване, разположение и организация на транспортните и съобщителни мрежи, взаимообвързано разположение на определени строителства на територията на общината. Организира, координира, разпределя задачите в отдел ”Териториално и селищно устройство” и следи за тяхното изпълнение. Докладва на ръководителя на организацията за работата на отдела, който ръководи.

9. Граници на основната заплата, определени за длъжността:

за първа степен - от 420.00 лв. до 1400.00 лв.

 

Орган по назначаването: Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград

Списък документи
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
Назад