Конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград

18 Октомври 2016
                                                          О Б Я В А
Община Ботевград на основание чл.63.ал3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  и  Решение №275/13.10.2016 година на Общински съвет – Ботевград, обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на    „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от 3 години.
Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 2.Да има най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно- квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;
3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 Необходими документи:
 За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика,  както следва:
Плик № 1 съдържа:
- Заявление за участие в конкурс
- Документи, удостоверяващи образователно- квалификационна степен, квалификацията и специалността на кандидата
- Документ за самоличност;
- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна специалност;
- Свидетелство за съдимост;                                                                         
- Автобиография (CV);
Плик № 2 съдържа:  - Писмена разработка на програма за развитие и дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение- Ботевград” ЕООД за тригодишния период
Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в ЦИОГ на Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.
Срок и място за подаване на документите: до 17.30 часа, на 21.11.2016 година.в ЦИОГ на Община Ботевград.
Темата, предмет на събеседването по чл.2, ал.1,т.3 от Наредба № 9/ от 26.06.2000г.е Програма за развитие и дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за тригодишния период.
Дата, час и място на провеждане на конкурса: 22.11.2016 година, 10.00 часа, в зала № 15 на Общинската администрация.
Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;събеседване с кандидатите
За контакти: Община Ботевград, тел.0723/66603, 0723/69104
Списък документи
списък на допуснати до втори етап
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА
Съобщение 9400-4464 от 06.12.2016г.
Назад