Конкурс за за длъжността "началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности"

17 Март 2016

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13
тел.: 0723 66608; факс: 0723 66635; e-mail: admin@botevgrad.org
на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №ОА-113/10.03.2016 г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:


1. Конкурсът се обявява за длъжността “началник на отдел” в отдел "Хуманитарни и социални дейности" към Общинска администрация - Ботевград.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
- образование - висше, минимална образователна степен - бакалавър;
- придобит ранг – III младши;
- професионален опит - 4 години.

3. Допълнителни умения и квалификации:
- Компютърна грамотност – MS Office.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- заявление до кмета на общината - по образец;
- декларация - по образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, УП-3/;
- копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок от 14 дни от публикуване на обявлението в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13, Център за информация и обслужване на гражданите - гише “Деловодство”.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Ръководи и отговаря за дейността на отдела. Основна цел на длъжността е ръководство и контрол по осъществяване на политиката на общината в областта на образованието, хуманитарните и социални дейности, в подкрепа на подобряване на благосъстоянието и здравето на хората, защита на достойнството и правото на достоен живот на уязвимите хора, групи и общности. Организира, координира, разпределя задачите в отдел ”Хуманитарни и социални дейности” и следи за тяхното изпълнение. Докладва на ръководителя на организацията за работата на отдела, който ръководи.

9. Граници на основната заплата, определени за длъжността:
за първа степен - от 420.00 лв. до 1400.00 лв.
Орган по назначаването: Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград

Списък документи
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
Назад