ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на позиция „Стажант - одитор”

10 Март 2017

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13

тел.: 0723 66608;     факс: 0723 66635;     e-mail: admin@botevgrad.org

 

на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ОА-145 / 09.03.2017г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността: „Стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит" към Общинска администрация - Ботевград.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.    Да са дееспособни лица;

2.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

3.    Образование: Висше, с минимална образователно - квалификационна степен - „Бакалавър“, професионални направления: „Икономика”, „Право” или „Администрация и управление”;

4.    В рамките на две години от назначаването „стажант-одиторът“ трябва да положи успешно изпита за

вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;

5.    Професионален опит: не се изисква;

6.    Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши;

 

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност и компютърна компетентност – MS Office;

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

1.    Решаване на тест;

2.    Интервю.

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1.    Заявление до кмета на общината - по образец,  съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

2.    Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС  от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е осъждано под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3.    Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

4.    Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, УП-3/;

5.    Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че  постъпва за първи път на държавна служба;

6.    Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок 14 дни от публикуване на обявлението в сградата на Общинската администрация в гр. Ботевград, пл. „Освобождение" №13, Център за информация и обслужване на гражданите - гише “Деловодство”.

 

 

 

VII. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

1. Информационно табло за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в гр. Ботевград и на електронната страница на Община Ботевград.

 

VIII. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява. Участва в идентифицирането и оценка на рисковете, в оценяването адекватността и ефективността на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/. В изготвянето на препоръки за подобряване на дейностите и процесите в Общината. Изпълнява конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране на всички структури, програми, дейности и процеси в Общината и нейните разпоредители от по-ниска степен. Приоритетни области на дейност: Одитни ангажименти за съответната година.

IX. Граници на основната заплата, определени за длъжността:

за първа степен - от 460.00 лв. до 650.00 лв.

 

 

 

Орган по назначаването: Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград

 

 

 

 

Списък документи
Справка - ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Назад