ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

30 Юни 2017

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лицапо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

2. Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

3. Педагог в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 1

4. Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1

5. Кинезитерапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 2

6. Арттерапевт  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -2

7. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1

8. Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 2

9. Детегледач  в Дневен център за деца и младежи с увреждания - 3

10. Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1

11. Санитар в Дневен център за деца и младежи с увреждания- 1

 

Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

4.1. Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания

 

  Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки

 Характер на работата: организира цялостната дейност така, че да се осигури  качество на  живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

 

4.2. Социален работник в Дневен център за деца и младежи с увреждания Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”,  като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки

 

 Характер на работата:  изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугата. Оказва подкрепа и грижа на децата и младежите, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки.

 

4.3. Педагог в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалности в областта на педагогическите науки и придобита педагогическа правоспособност.

 Характер на работата:   Формиране на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за да повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация

4.4. Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”

 Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

 

4.5. Кинезитерапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  специалност „Кинезитерапия” или „Рехабилитация“

 Характер на работата:  Прилага  кинезитерапевтични методи за профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. 

4.6. Арттерапевт  в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: средно образование, като с предимство са кандидати със специалности от професионални направления в сферата на хуманитарни и социални науки

 

 Характер на работата:  Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Прилага различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

 

4.7. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по  медицинска специалност

 Характер на работата:  Осигурява здравни грижи за потребителите на социалната услуга.

 

4.8. Помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: средно образование

 Характер на работата: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

 

4.9. Детегледач  в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания:  основно образование

 Характер на работата:  Полагане на ежедневни  грижи за потребителите -  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др.

 

4.10. Социален асистент  в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: основно образование

 Характер на работата: Подпомага потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

 

4.11. Санитар в Дневен център за деца и младежи с увреждания

Минимални изисквания: начално образование

 Характер на работата:  Поддържа реда и чистотата в работните, спални,  битовите помещения и дворното място на Дневния център.

 

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа и 13,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден в периода 03.07.2017г. до 14.07.2017г.  включително.

 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

 

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

 

  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

Телефон за информация: 0723/666 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък документи
Заявление
CV
Назад