ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД

16 Юни 2017

 

 

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата  и Заповед № ОА- 290/09.06.2017г. на кмета на община Ботевград

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД

 

 Конкурсът се провежда при следните условия:

 

І. Място на работа- Исторически музей гр. Ботевград, пл. „Саранск” № 1

Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната дейност в музея

ІІ. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 • Образование - висше; образователно - квалификационна степен „магистър
 • Професионално направление – история,  археология и социология, антропология и науки за културата;
 • Професионален опит по специалността - 3 години;
 • Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

Като предимство се счита:

 • Присъдени научни степени и звания.
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
 • Чуждоезикова подготовка
 • Компютърна грамотност

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие по образец
 • Копие от документ за самоличност
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова книжка, служебна книжка, УП-3)
 • Професионална автобиография
 • Копие от документ за придобита професионално-образователна степен
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.)
 • Концепция за дейността и развитието на  Исторически музей Ботевград за период от 5 /пет/ години с обем до 7 страници. Концепцията се предоставя - в 11 екземпляра / бройките са съобразени с членовете на комисията/,  в отделен, запечатан и ненадписан плик.

Концепцията съдържа:

 • Анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му.
 • Тенденции и възможности за развитието на музея като научен и културен институт и мястото му в музейната мрежа.
 • Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.
 • Представяне на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея.
 • Етапи за реализация на концепцията.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

 • Защита на концепция за дейността и развитието на  Исторически музей Ботевград  за

период от пет години.

 • Събеседване.

V. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

·         Информационно табло за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в гр. Ботевград и на електронната страница на Община Ботевград.

VI. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

 1. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.  
 2. Документите на кандидатите се приемат на гишеДеловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч., в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата.
 3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723-69137

 

 

 

 

 

Иван Гавалюгов

Кмет на община Ботевград

 

 

 

 

Списък документи
Протокол на допуснати кандидати
Протокол окончателно класиране
Назад