Дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Ботевград уведомява заинтересованите лица, че в информационния масив на дирекцията фигурират данъчни партиди на починали лица.

11 Юли 2018 Прочетена 462
Дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Ботевград уведомява заинтересованите лица, че в информационния масив на дирекцията фигурират данъчни партиди на починали лица.

Съгласно чл.14, ал.4 и чл.54, ал.4 от ЗМДТ, при придобиване на имот или превозно средство по наследство, се подава декларация от наследниците в 6-месечен срок от откриване на  наследството.

Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения.

Каним наследниците на лицата от приложения списък да подадат регламентираните в закона декларации по чл.14 за недвижимите имоти и по чл.54 за превозните средства, като по този начин ще се закрият данъчните партиди на починалите им родственици.

За подаване на декларациите е необходимо да представите удостоверение за наследници.

Декларациите се подават от един наследник, като се вписват всички останали, без да е необходимо тяхното присъствие.

Списък от файлове
Починали лица

Назад

Последни новини

Prev Next