Кметът изпрати писмо до министър Красимир Вълчев относно безпреценденти действия от страна на РУО - София регион спрямо учебни заведения в община Ботевград

04 Юли 2019 Прочетена 370
Кметът изпрати писмо до министър Красимир Вълчев относно безпреценденти действия от страна на РУО - София регион спрямо учебни заведения в община Ботевград

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов изпрати писмо до г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, в което възразява спрямо безпрецедентни действия на от страна на РУО - София регион спрямо учебни заведения в Община Ботевград.

 

Прилагаме пълния текст на документа:

 

ДO
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Относно: ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА РУО – СОФИЯ РЕГИОН СПРЯМО УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  ВЪЛЧЕВ,

 

          Като кмет на Община Ботевград  Ви сигнализирам за своето притеснение от създалото се в последните десет дни обществено напрежение в община Ботевград, провокирано от действията на началника на Регионално управление на образованието – София регион г-жа Росица Иванова и подчинените й служители спрямо определени училища в общината.
Изразявам своето възмущение от факта, че на 21.06.2019г., под ръководството на г-жа Росица Иванова, в Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“ - град Ботевград влязоха въоръжени униформени и цивилни служители на МВР /общо петима на брой/, за да извършат рутинна проверка за присъствие на ученици, вследствие на което учители и ученици са заключени в сградата. Проверка, извършена по такъв безпрецедентен начин, без наличието на каквато и да информация за извършване на оперативно-издирвателни дейности и/или потенциална и евентуална заплаха от извършване на престъпление в района на училището, е недопустима и унизителна за учителите и учениците. В създалата се ситуация е била дори опасна за живота и здравето на някои ученици, които са опитали да излязат през прозорците по време на голямото междучасие.
          Съгласно чл.5, ал.8 от Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, началниците на Регионалните управления на образованието:
1. сформират екипите за обхват.
2. определят конкретните задължения на всеки екип за обхват;
3. контролират представителите на съответното училище или детска градина да участват в дейността на екипа за обхват за децата и учениците от прилежащия район на образователната институция;
4. осъществяват координация и ръководство на екипите за обхват на областно ниво, съвместно с областния управител;
5. съвместно с ръководителите на институциите по чл. 3, ал. 12, т. 2 планират посещенията на адреси от екипите за обхват;
В сформирания със заповед РД 10-440 от 31.07.2018г. на началника на РУО – София регион г-жа Росица Иванова състав на екипите за обхват за община Ботевград като представители на РУ на МВР са определени служителите Петко Андреев – инспектор ДПС и Ива Харитонова – полицейски инспектор.
Съгласно горецитираната т.5 от ПМС №100 началниците  на РУО планират посещенията с включените двама представители в екипите за обхват на адреси по местоживеене на учениците, а не в училищата.
          Съгласно чл.5, ал.4, т.3 от Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. кметовете на общини осъществяват координация на екипите за обхват на общинско ниво.
За проверката на 21.06.2019г. в ТПГ “Стамен Панчев“, гр. Ботевград, която според г-жа Р. Иванова е извършена в рамките на Механизма за обхват, аз не бях уведомен в качеството си на длъжностно лице, съгласно разпоредбата на Постановлението.
Този случай намери отражение не само в местните, но и в национални медии, като още по-смущаващ е фактът, че рефлектира обезпокоително върху цялата ботевградска общественост, която е много по-добре запозната с резултатите от реалната работа и постиженията на тази професионална гимназия, в съпоставка с едностранчивата информация, поднесена в национален ефир за минути и с акцент върху некоректно подбрани резултати, според ръководството на училището, единствено от ДЗИ по Български език и литература. Конкретни данни за проследяване на тенденциите в развитието му, разбира се, могат да се изискат по надлежния ред.
          С намерения за конструктивен диалог в такава посока още същия ден, в телефонен разговор, поканих г-жа Иванова и директорът на ТПГ „Стамен Панчев“ на среща за дискутиране проблемите на училището. В навечерието на срещата, предвидена за  26.06.2019г., г-жа Иванова се обади, за да я отмени, и въпреки настояването ми за посочване на нова, удобна за нея дата за среща, такава и до момента не е насрочена, а дори в последните няколко дни г-жа Иванова едностранно прекъсна всякаква комуникация с мен, не отговаряйки на многократните телефонни обаждания от моя страна.
В същото време – на 27.06.2019г, по недопустим начин освободи от длъжност директора на ТПГ “Стамен Панчев“, гр. Ботевград - с ранно сутрешно „причакване“ пред дома й от служители на РУО - София регион, за да й бъде връчена заповед за дисциплинарно уволнение. В продължение на два работни дни - 27.06.2019г и 28.06.2019г.  ТПГ „Стамен Панчев“ - град Ботевград остана без ръководител, тъй като не бе назначен временно изпълняващ длъжността.            
На 01.07.2019г. за такъв е представен външен за колектива на професионалната гимназия човек, който до момента не е работил в областта на средното образование, и по-конкретно - на професионалното.

          Действията на началника на РУО - София регион са притесняващи и по отношение на още едно училище на територията на община Ботевград - ОУ „Васил Левски”, село Литаково. От два месеца на досегашния директор е връчено предизвестие за освобождаване поради придобиване право на пенсия, но до почти последните дни от неговото изтичане ръководството на РУО - София регион държи в неведение колектива на училището по отношение на избора за временно изпълняващ длъжността директор. По тази причина колективът излиза със Становище и предложение, изпратено в МОН с вх. № 15-106/20.06.2019г., в РУО-София-регион с вх. № РД 20-772/20.06.2019г., както и до мен като кмет на Община Ботевград с вх. № 6700-241/21.06.2019г. Подкрепяйки обоснованото предложение на колектива, аз също изпратих писмо до РУО-София-регион с изх. № 0409-12/25.06.2019г. и с копие до Вас.
Известно ми е, че съгласно чл.217, ал. 2 от ЗПУО „сключването и прекратяването на трудовите договори с директорите на общинските училища при условията на временно изпълняващ длъжността „директор“ е изцяло в правомощията на началника на РУО - София регион“, както ми е отговорила г-жа Р. Иванова с писмо с Вх.№ 0409 – 12(1)/26.06.2019г.
            Недоумение обаче буди фактът, че едва три дни преди да изтече двумесечното предизвестие на досегашния директор на официалния сайт на РУО - София регион се появява косвеното внушение, че община Ботевград е община Божурище. На 25 юни 2019г. на сайта на РУО-София регион е публикувана обява за временно изпълняващ длъжността „директор” на ОУ „Васил Левски”, село Литаково със срок за подаване на документи от 26 юни до 27 юни 2019г., но в заглавната новина не фигурира името и местонахождението на училището, а „РУО- София регион, община Божурище, град Божурище“ /прилагам нотариално заверен констативен протокол за верността на същото, който бе предоставен на общината от страна на учители, открили обявата/. Така публикуваната обява е некоректна и с подвеждащо съдържание, а желаещите да подадат заявленията си по нея имат само два дни за реакция.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
  
          като орган на изпълнителната власт, в качеството ми на Кмет на община Ботевград, подкрепям държавната политика в посока на развитие на образованието и съм загрижен по отношение на всички проблеми, съпътстващи работата на образователните институции на територията на общината, като съм търсил активен диалог и с държавните институции за тяхното разрешаване.
         Предвид това, считам за свой дълг да споделя пред Вас изключително тревожната информация, която стига до мен от няколко различни източника и отнасяща се за различни действия в отделни училища, относно целенасочени опити за склоняване на представители на учебни заведения в общината към изпълнение на политически поръчки в интерес на конкретна политическа партия, и то, според информацията, със знанието и дори прякото участие на началника на РУО – София регион г-жа Росица Иванова. Подобни действия са абсолютно недопустими и осъдителни. В българските училища е категорично недопустимо да се намесва политиката! Ако служебно лице, заемащо такава отговорна длъжност в системата на българското образование, допуска дори единични прецеденти в такава посока, то незабавно  би следвало да се предприемат мерки за неговото освобождаване, докато действията му не са нанесли непоправими вреди върху образователната система в една българска община.

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,
          вярвам, че ще вземете под внимание гореизложеното и като най-висш орган по субординация в системата на образованието в РБ ще предприемете необходимите мерки, за резултатите от които моля да ме уведомите. Категорично заявявам, че с недопустимите си действията в последните няколко дни, както и с отказа да комуникира с Община Ботевград по проблемите на образованието, г-жа Росица Иванова изгуби моето доверие, доверието на част от учителското съсловие и на голяма част от ботевградската общественост. С действията и поведението си г-жа Иванова оказва негативно влияние върху образователните процеси в нашата община и поради всичко гореизброено настоявам да бъде освободена от високия пост на началник на РУО-София област.

С уважение,

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

 

 

 

 

 

 

 

 


Назад

Последни новини

Prev Next