Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

27 Октомври 2017 Прочетена 316

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

 

Изх. №ПВ2 – 00200

Гр. Плевен, 26.10.2017 г.

 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

    На основание чл. 75, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл.52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх. № ПВ2 – 00200/ 03.10.2017 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за изменение на разрешително № 11140131/ 20.04.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект яз. „Бебреш“, продължено с Решение № 825/ 06.08.2012 г. в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, област Софийска, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Бебреш“.

 

    На основание по-горе посоченото обявявам следното съобщение:

 

   В раздел :Схема и технически параметри на съоръженията“ текста „ННРВН 493,00 се заменя с „ННРВН 490,48“.

 

   Всички останали параметри и условия в разрешително № 11140131/ 20.04.2012 г. се запазват, остават без промяна.

 

   Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

 

   Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменение на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Списък от файлове
Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Назад

Последни новини

Prev Next