Заключителна пресконференция по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”

14 Декември 2018 Прочетена 280

П О К А Н А
                                                                                                                   
ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.005-0035-C01


ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  17.12.2018г. /понеделник / от 13,00 часа   на адрес: гр. Ботевград, ул. "Княз Ал. Батенберг" 14 – Дневен център


НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

- ПОСТИГНАТИТЕ ИНДИКАТОРИ
- ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА РЕАЛИЗИРАНИ В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
- ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
- ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  УСТОЙЧИВОСТТА НА  СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Община Ботевград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


Назад

Последни новини

Prev Next