Дневен ред

Дневен ред за редовно заседание на 27.07.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 11.07.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.06.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 12.06.2017 година
Дневен ред за извънредно заседание на 02.06.2017 година

Решения на Общински съвет

Решения на ОбС от 2017г.
Решения на ОбС от 2016г.
Решения на ОбС от 2015г.

Наредби

1. Наредба за таксиметров превоз
2. Наредба ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
3. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
4. НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ,ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
5. Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
6. Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
7. Наредба ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
8. Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ
9. Наредба ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
10. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД актуализация: Декември 2016
11. Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в община Ботевград
12. Наредба ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец Декември 2016
13. Наредба ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец Декември 2016
14. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград / Актуализация м.март 2017
15. Наредба №3 определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. актуализация: м.април 2017 г.
16. Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Актуализация : март 2017г.
17. Наредба за за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ботевград
Виж всички ...