Дневен ред

Дневен ред за редовно заседание на 22.02.2018 година
Дневен ред за извънредно заседание на 30.01.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.01.2018 година
Дневен ред за редовно заседание на 21.12.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.11.2017 година

Решения на Общински съвет

Решения на ОбС от 2018г.
Решения на ОбС от 2017г.
Решения на ОбС от 2016г.

Наредби

1. Наредба за таксиметров превоз
2. Наредба ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
3. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
4. НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ,ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
5. Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
6. Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
7. Наредба ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
8. Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ
9. Наредба ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
10. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД актуализация: Декември 2016
11. Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в община Ботевград
12. Наредба ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец Декември 2016
13. Наредба ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец Декември 2016
14. Наредба за за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ботевград
15. Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Актуализация : юни 2017г.
16. Наредба №3 определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. актуализация: м. октомври 2017 г.
17. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград / Актуализация м.ноември 2017
18. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
19. за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград / м. януари 2018
Виж всички ...