00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

07 Март 2017

00257-2017-0010 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"
Обособена позиция № 2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"
Обособена позиция № 3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

Обявление
Обявление за възложена поръчка
10 Април 2017
Обявление за приключване на договор
10 Април 2018
Решение
Решение
07 Март 2017
Договори
Договор
10 Април 2017
Назад