00257-2017-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“

13 Март 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Техническа документация
20 Март 2017
Обявление
Обявление
16 Март 2017
Решение
Решение
16 Март 2017
Протоколи
Протокол № 2
17 Май 2017
Файлове за преглед
Документация
20 Март 2017
Проект на договор
20 Март 2017
Образци
20 Март 2017
КСС
20 Март 2017
Разяснение 1
31 Март 2017
Приложение към Разяснение 1
31 Март 2017
Назад