00257-2017-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“

13 Март 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Техническа документация
20 Март 2017
Обявление
Обявление
16 Март 2017
Решение
Решение
16 Март 2017
Файлове за преглед
Документация
20 Март 2017
Проект на договор
20 Март 2017
Образци
20 Март 2017
КСС
20 Март 2017
Разяснение 1
31 Март 2017
Приложение към Разяснение 1
31 Март 2017
Назад