00257-2017-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“

25 Април 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
02 Май 2017
Техническа документация
02 Май 2017
Обявление
Обявление
28 Април 2017
Обявление за възложена поръчка
16 Август 2017
Обявление приключен договор
13 Февруари 2018
Решение
Решение
28 Април 2017
Решение за избор на изпълнител
28 Юни 2017
Договори
Проект на договор
02 Май 2017
Договор
16 Август 2017
Протоколи
Протокол 1
28 Юни 2017
Протокол 2
28 Юни 2017
Протокол 3
28 Юни 2017
Файлове за преглед
Образци
02 Май 2017
КСС Оферта
02 Май 2017
Съобщение - Цени
13 Юни 2017
Доклад
28 Юни 2017
Назад