00257-2017-0014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на четири броя специализирани сметосъбиращи автомобили – употребявани, за нуждите на Община Ботевград“

26 Май 2017


  Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл.  42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз."

Документация
Документация
31 Май 2017
Техническата спецификация
31 Май 2017
Обявление
Обявление
29 Май 2017
Обявление за възложена поръчка
18 Септември 2017
Решение
Решение
29 Май 2017
Решение
04 Август 2017
Договори
Проект на договор
31 Май 2017
Договор за доставка на автомобили
18 Септември 2017
Приложение 1 - Техническа спецификация
18 Септември 2017
Приложение 2 - Ценово предложение
18 Септември 2017
Приложение 2 -Техническо предложение
18 Септември 2017
Протоколи
Протокол 1
04 Август 2017
Протокол 2
04 Август 2017
Протокол 3
04 Август 2017
Файлове за преглед
Образци
31 Май 2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения
18 Юли 2017
Доклад
04 Август 2017
Назад