00257-2017-0018 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Обособена позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

31 Август 2017
Документация
Документация
31 Август 2017
Обявление
Обявление
31 Август 2017
Обявление за възложена поръчка
18 Декември 2017
Решение
Решение
31 Август 2017
Решение №21 за избор на изпълнител
03 Ноември 2017
Договори
Проект на договор ОП 1
31 Август 2017
Проект на договор ОП 2
31 Август 2017
Договор - Обособена позиция 1
18 Декември 2017
Договор - Обособена позиция 2
18 Декември 2017
Допълнително споразумение
05 Юли 2018
Допълнително споразумение 2
04 Януари 2019
Протоколи
Протокол 3
03 Ноември 2017
Протокол № 1
03 Ноември 2017
Протокол № 2
03 Ноември 2017
Протокол по чл. 181 от ЗОП
03 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
31 Август 2017
Съобщение - отваряне на ценови
23 Октомври 2017
Назад