00257-2017-0019 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП “БКС”

19 Септември 2017
Обявление
Обявление за възложена поръчка
18 Октомври 2017
Решение
Решение за откриване на процедура
19 Септември 2017
Договори
Договор
18 Октомври 2017
Назад