00257-2017-0020 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“. Обособена позиция 2 – „Организиране на пресконференции, изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

06 Октомври 2017

Важно: С решение  №ОП-32 от 13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или  допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка.
Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нова  документация.
За улеснение на участниците: Промяната в документацията за участие е следната:
1.    Поради допусната техническа грешка т.14.1.2. от документацията се  заличава.

Документация
Документация
06 Октомври 2017
Документация - нова
13 Октомври 2017
Обявление
Обявление
06 Октомври 2017
Решение
Решение
06 Октомври 2017
Решение за изменение
13 Октомври 2017
Решение за избор на изпълнител
24 Януари 2018
Договори
Договор
06 Октомври 2017
Протоколи
Протокол № 2
24 Януари 2018
Протокол № 3
24 Януари 2018
Протокол №1
24 Януари 2018
Протокол №4
24 Януари 2018
Протокол по 181
24 Януари 2018
Файлове за преглед
Образци
06 Октомври 2017
Разяснения
23 Октомври 2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
15 Януари 2018
Назад