00257-2018-0003 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

01 Февруари 2018


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"
Обособена позиция № 2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"
Обособена позиция № 3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

Решение
Решение за откриване на процедура
01 Февруари 2018
Назад