00257-2018-0004 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“

06 Март 2018

Забележка:
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електронен вид. Образецът на ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. За допълнителна информация: Методическо указание изх.№МУ-4 от 02.03.2018г. на Агенцията по обществени поръчки.

Документация
Документация
06 Март 2018
Обявление
Обявление
06 Март 2018
Решение
Решение
06 Март 2018
Договори
Договор
06 Март 2018
Файлове за преглед
КСС-Врачеш ОП 1
06 Март 2018
КСС-Скравена ОП 2
06 Март 2018
Образци
06 Март 2018
Техническа документация
06 Март 2018
Разяснение 1
16 Март 2018
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
29 Март 2018
Назад