00257-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2- Централна площадна част“

09 Март 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
13 Март 2018
Обявление
Обявление
12 Март 2018
Решение
Решение
12 Март 2018
Технически проекти
Технически проекти
13 Март 2018
Договори
Проект на договор
13 Март 2018
Файлове за преглед
Методика за оценка
13 Март 2018
Образци
13 Март 2018
Техническа спецификация
13 Март 2018
Количествена сметка
13 Март 2018
Назад