00257-2018-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството.

03 Юли 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,  ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
05 Юли 2018
Образци
05 Юли 2018
Проект
05 Юли 2018
Техническо задание
05 Юли 2018
Методика за определяне на комплексна оценка
05 Юли 2018
Обявление
Обявление за поръчка
05 Юли 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
05 Юли 2018
Файлове за преглед
Прединвестиционно проучване
05 Юли 2018
Разяснение 1
19 Юли 2018
Назад