00257-2018-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград

03 Юли 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,  ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Методика за определяне на комплексна оценка
05 Юли 2018
Технически спецификации
05 Юли 2018
Проект на договор
05 Юли 2018
Документация
05 Юли 2018
Образци
05 Юли 2018
Обявление
Обявление за поръчка
05 Юли 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
05 Юли 2018
Файлове за преглед
Прединвестиционно проучване
05 Юли 2018
Разяснение 1
19 Юли 2018
Назад