00257-2018-0016 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

03 Септември 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението   за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен,  пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до  документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на  обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Септември 2018
Обявление
Обявление за поръчка
07 Септември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Септември 2018
Решение за определяне на изпълнител
15 Март 2019
Договори
Проект на договор
07 Септември 2018
Договор
22 Април 2019
Протоколи
Протокол №2
18 Декември 2018
Протокол №1
15 Март 2019
Протокол №3
15 Март 2019
Протокол №4
15 Март 2019
Протокол №5
15 Март 2019
Протокол №6
15 Март 2019
Файлове за преглед
Образци
07 Септември 2018
Техническа спецификация
07 Септември 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
25 Януари 2019
Доклад
15 Март 2019
Назад