00257-2018-0016 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност на Център за обществена подкрепа (ЦОП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

03 Септември 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението   за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен,  пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до  документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на  обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Септември 2018
Обявление
Обявление за поръчка
07 Септември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Септември 2018
Договори
Проект на договор
07 Септември 2018
Файлове за преглед
Образци
07 Септември 2018
Техническа спецификация
07 Септември 2018
Назад