00257-2018-0018 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с четири обособени позиции“

02 Ноември 2018

ОП1: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“
ОП2: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“
ОП3: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“
ОП4: „Упражняване на строителен надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Ноември 2018
Техническа спецификация
07 Ноември 2018
Критерии за възлагане
07 Ноември 2018
Образци
07 Ноември 2018
Проект на договор
07 Ноември 2018
Обявление
Обявление
06 Ноември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Ноември 2018
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
19 Ноември 2018
Решение за определяне на изпълнител
17 Април 2019
Протоколи
Протокол №2
07 Март 2019
Доклад
17 Април 2019
Протокол №1
17 Април 2019
Протокол №3
17 Април 2019
Протокол №4
17 Април 2019
Протокол №5
17 Април 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
07 Ноември 2018
Съобщение за отваряне на цени
26 Март 2019
Назад