00257-2018-0019 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на консултантски услуги по изпълнението на проект „Реконструкция рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“

02 Ноември 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Ноември 2018
Техническа спецификация
07 Ноември 2018
Критерии за възлагане
07 Ноември 2018
Образци
07 Ноември 2018
Проект на договор
07 Ноември 2018
Обявление
Обявление
06 Ноември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Ноември 2018
Назад