00257-2018-0020 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени позиции

02 Ноември 2018

ОП1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“

ОП2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“

ОП3: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене“

ОП4: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“

 

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Ноември 2018
Техническа спецификация
07 Ноември 2018
Методика за оценка
07 Ноември 2018
Образци
07 Ноември 2018
КСС
07 Ноември 2018
Проект на договор
07 Ноември 2018
Документация - изменена
16 Ноември 2018
Обявление
Обявление
06 Ноември 2018
Обявление за възложена поръчка ОП2
14 Декември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Ноември 2018
Решение за изменение
15 Ноември 2018
Решение за прекратяване за ОП 2
23 Ноември 2018
Решение за определяне на изпълнител
10 Април 2019
Протоколи
Протокол №2
20 Февруари 2019
Протокол №3
14 Март 2019
Протокол №1
10 Април 2019
Протокол №4
10 Април 2019
Протокол №5
10 Април 2019
Доклад
10 Април 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
07 Ноември 2018
Разяснение №1
23 Ноември 2018
Разяснение №2
23 Ноември 2018
Разяснение №3
23 Ноември 2018
Разяснение №4
23 Ноември 2018
Разяснение №5
23 Ноември 2018
Разяснение №6
30 Ноември 2018
Разяснение по чл.33 от ЗОП №7
07 Декември 2018
Разяснение по чл.33 от ЗОП №8
11 Декември 2018
Съобщение за отваряне на цени
26 Март 2019
Назад