00257-2018-0022 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“

07 Декември 2018

„ Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще убликува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз. „

Документация
Документация
12 Декември 2018
Технически спецификации
12 Декември 2018
Методика за определяне на комплексна оценка
12 Декември 2018
Образци
12 Декември 2018
Проект на договор
12 Декември 2018
Обявление
Обявление за поръчка
10 Декември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
10 Декември 2018
Решение за прекратяване на обществена поръчка
15 Януари 2019
Файлове за преглед
Прединвестиционно проучване
12 Декември 2018
Разяснение 1
07 Януари 2019
Съобщение за спиране на процедурата.
08 Януари 2019
Назад