00257-2018-0023 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“

07 Декември 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
12 Декември 2018
Технически спецификации
12 Декември 2018
Методика за определяне на комплексна оценка
12 Декември 2018
Образци
12 Декември 2018
Проект на договор
12 Декември 2018
Обявление
Обявление за поръчка
11 Декември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
11 Декември 2018
Решение за прекратяване на обществена поръчка.
15 Януари 2019
Файлове за преглед
Прединвестиционно проучване
12 Декември 2018
Съобщение за спиране на процедурата
08 Януари 2019
Назад