00257-2018-0024 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“

20 Декември 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
27 Декември 2018
Образци
27 Декември 2018
Технически спецификации
27 Декември 2018
Методика за определяне на комплексна оценка
27 Декември 2018
Проект на договор
27 Декември 2018
КСС
27 Декември 2018
Обявление
Обявление
27 Декември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
27 Декември 2018
Решение за определяне на изпълнител
20 Май 2019
Протоколи
Протокол №2
21 Март 2019
Протокол №1
20 Май 2019
Протокол №3
20 Май 2019
Протокол №4
20 Май 2019
Протокол №5
20 Май 2019
Доклад
20 Май 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
27 Декември 2018
Разяснение по чл.33 от ЗОП-№1
17 Януари 2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти
19 Април 2019
Назад