00257-2019-0001 Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"; Обособена позиция №2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"; Обособена позиция №3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

14 Февруари 2019
Решение за откриване на процедура
14 Февруари 2019
Обявление
Обявление за възложена поръчка
29 Март 2019
Договори
Договор
29 Март 2019
Назад