00257-2019-0001 Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"; Обособена позиция №2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"; Обособена позиция №3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

14 Февруари 2019
Решение за откриване на процедура
14 Февруари 2019
Назад