00257-2019-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

28 Февруари 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
05 Март 2019
Обявление
Обявление за поръчка
05 Март 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
05 Март 2019
Договори
Проект на договор
05 Март 2019
Файлове за преглед
Образци
05 Март 2019
Технически спецификации
05 Март 2019
Назад